prisiausti

prisiausti
1 prisiaũsti, prisiaũčia (prìsiaučia), prìsiautė 1. refl. prisijuosti: O ji buvo prijuoste prisisiautus LTR(Šil). 2. tr. 1, Klt privalyti grūdų kratant, sukant sietu, rėčiu: Prìsiaučiau tris pūrus kviečių Brs. Pilną kubilą prìsiaučiau grūdų J. Ir malūnui pripylėme, ir duonai prìsiautėme Pc. Iš visų rugių tik du maišus prìsiautė Trgn. Rytoj malūnan važiuosiu, prisiaũskit kviečių ragaišiui Ob. Kad prìsiaučiau kviečių, tai kaip aukso! Ds. | refl. tr.: Prisìsiautei grūdų turbūt į turgų vežti Kal.prisijoti: Prisiaũs pelenų žlugčiuo Krš. 3. tr. prigimdyti: Kad būčiau su vyru ilgiau pagyvenusi, būčiau daug vaikų prisiaũtusi Šauk. 4. intr. priplaukti: Laivelis prìsiautė pry kranto Dr. 5. tr. priplukdyti: Vidaus (nuo jūros) striaumė prìsiautė pry kranto laivelį Plng. Toje vietoje, kur savo laivynę buvo prisiautęs, padeda ženklus ir liep išruobti tus žodžius S.Dauk. 6. tr. niekam nematant, vogčiomis įduoti, įteikti: Pati vagčia prìsiautė bakaną duonos biednai seseriai J. Merga prìsiautė vaikiui marškinius, įnumei miltų, t. y. pavogus padavė nematant J. 7. tr. prispirti, prispeisti: Muni buvo prysiaũtusi eiti dainiuoti Šv. 8. intr. 1 pakankamai siausti, dūkti. | refl. Žinoma, vaikai turi prisisiausti ir prisilaigyti lig soties . 9. intr. Vn šnek. daug prigerti, privalgyti: Prysiaũtęs vyras, viešia jau kur Grd. Aš dar ir nepradėjau valgyti, o jau ji prìsiautė Skr. | refl.: Prisìsiautė i pasiuto šakalyties parejęs Trk. Parejo prisisiaũtęs Pgr. \ siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; pasiausti; parsiausti; persiausti; prasiausti; prisiausti; susiausti; užsiausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • prisiausti — prisiaũsti vksm. Pri̇̀siautė dù pūrùs kviečių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antsiausti — 1 antsiaũsti, añtsiauta, añtsiautė (ž.) tr. uždengti, užgaubti, užsiausti: Ką šiandien piemenie antsiaũsi? Jdr. Nu ir dabar baltą drobulę añčsiautė, ančklojo Lk. Tokį kilimą ant pečius antsiautusios, ant dešiniuoju pečiu segele susegė S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiausti — 1 atsiaũsti, atsiaũčia (àtsiaučia), àtsiautė tr. BŽ481 ką dengiantį, gaubiantį atklėsti, atlapoti: Liuob atsiaus kuskelę, nusiaus į užpakalį ir susiaus vėl į pryšakį Šts. Supynė po pyną už kožnos ausies, àtsiautė į pryšakį ir apsuko aplinkuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasiausti — 1 ×dasiaũsti, dasiaũčia (dàsiaučia), dàsiautė (hibr.) tr. baigti siausti grūdus: Tą puspūrį dasiaũsk, o aš bėgu žygiuoties Kv. siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; išsiausti; nusiausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsiausti — 1 išsiaũsti, išsiaũčia (ìšsiaučia), ìšsiautė 1. tr. Š, Rtr nuvilkti viršutinį drabužį, išrengti: Išsiaũsk vaiką, t. y. atimk apsiaustus, drabužius J. | refl. Š, Rtr: Išsisiaũsk, po marškinių nebus taip šilta J. Išsisiaũsk iš kailinių, o… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusiausti — 1 nusiaũsti, nusiaũčia (nùsiaučia), nùsiautė tr. 1. H, R, N, Rtr, Š, NdŽ, DŽ1 nugobti, nurengti: Apsiaučia, nusiaučia kam skarą, skraistę (drabužį) J.Jabl. Žalnieriai nusiautė jam skreistę brš. O kaip jį buvo apjuokę, nusiautė jo purpurą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsiausti — 1 parsiaũsti, parsiaũčia, par̃siautė NdŽ 1. tr. parpūsti. 2. intr. siaučiant pareiti. siausti; antsiausti; apsiausti; atsiausti; dasiausti; įsiausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiausti — 1 pasiaũsti, pasiaũčia (pàsiaučia), pàsiautė Rtr, DŽ1; N, L 1. tr. parišti, pavilkti po apačia: Reikėjo pasiaũsti kailinukus po burnosu Up. Skepetą pasiaũčia ana po kailiniais J. | refl. tr. Š, Brž: Ar pasìsiautei kailinukus į apačią? Up.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”